Viedā apkure no Danfoss

Lietošanas nosacījumi


Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus ("Noteikumus") pirms lietojat Danfoss vietni ("Vietni"). Līdz ar Vietnes lietošanu jūs piekrītat šiem Noteikumiem. Ja jūs nepiekrītat Noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Vietni. Noteikumi attiecas uz jūsu likumiskajām tiesībām un pienākumiem un ietver būtiskas atrunas, tiesību aktus un forumu nosacījumus. Lūdzu, izlasiet rūpīgi. Noteikumi attiecas uz visām Danfoss Group vietnēm, ieskaitot vietnes reģistrētiem lietotājiem.

Vietnes īpašumtiesības
Vietne pieder un tās darbību nodrošina Danfoss A/S (turpmāk – Danfoss), korporācija, kas darbojas atbilstoši Dānijas likumiem un kuras galvenais birojs atrodas Nordborgā.

Lietošanas licence
Lūdzu, droši pārlūkojiet Vietni. Danfoss jums nodrošina atļauju skatīt šo Vietni un drukāt vai lejupielādēt Vietnē attēloto materiālu jūsu personīgajam, nekomerciālajam lietojumam ar nosacījumu, ka jūs piekrītat un bez labojumiem pieņemat šajā vienošanā izklāstītās norādes, noteikumus un nosacījumus un ar nosacījumu, ka jūs ievērojat visus autortiesību, preču zīmju un citas īpašumtiesību norādes. Taču jūs nevarat kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, pārsūtīt vai jebkādā veidā izplatīt Vietnes saturu, tostarp tekstu, attēlus, audio un video materiālus publiskiem vai komerciāliem nolūkiem, ja nav saņemta rakstiska Danfoss atļauja. Jūs arī nedrīkstat jebkādā veidā lietot šīs Vietnes saturu ietvarā vai citā interneta vietnē.

Tas, ka jūs lietojat šo Vietni, apliecina jūsu piekrišanu bez labojumiem šeit izklāstītajām norādēm, noteikumiem un nosacījumiem. Līdztekus kā nosacījums tam, ka lietojat šo vietni, ir tas, ka jūs reprezentējat un garantējat uzņēmumam Danfoss, ka jūs neizmantosiet šo vietni nekādiem pretlikumīgiem, amorāliem vai šiem nosacījumiem, noteikumiem un norādēm pretrunā esošiem mērķiem.

Citi iesniegumi
Jebkāda saziņa vai materiāli, kurus Vietnei pārsūtat pa e-pastu vai citā veidā, ir un tiks apstrādāti kā nekonfidenciāla un nevienam nepiederoša informācija. Jebko, ko jūs pārsūtāt vai publicējat, Danfoss var izmantot jebkādiem nolūkiem. Jūs nedrīkstat šajā vietnē publicēt vai tai nosūtīt jebkādu pretlikumīgu, draudus izraisošu, apmelojošu, draudus izraisošu, piedauzīgu, pornogrāfisku vai cita tipa materiālu, kas pārkāpj kādu likumu.

Saites no un uz citiem materiāliem
Danfoss var sniegt hipersaites uz trešo pušu vietnēm. Saistītās vietnes neatrodas Danfoss pakļautībā, un Danfoss nav atbildīgi par jebkādām šādām vietnēm vai to saturu. Danfoss neatbalsta uzņēmumus vai produktus, uz kuriem varētu būt sniegta hipersaite, un Danfoss patur tiesības to norādīt savā Vietnē. Danfoss patur vienpusīgas tiesības jebkurā laikā dzēst jebkādu saiti vai saistīto programmu. Ja jūs izlemjat piekļūt jebkurai trešās puses vietnei, kas saistīta ar šo Vietni, jūs to darāt uz savu atbildību.

Trešās puses var sniegt vienīgi hipersaites uz Danfoss galveno sākumlapu. Jebkādām saitēm uz citām vietnēm ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska Danfoss atļauja.

Saturs
Danfoss īpaši rūpējas par šīs Vietnes izstrādi un uzturēšanu un precīza jaunākā satura nodrošināšanu, piemēram, nodrošinot cenu piedāvājumus un produktu aprakstus. Taču šīs Vietnes saturs var bez iepriekšēja brīdinājuma tikt regulāri mainīts. Tādējādi Danfoss negarantē minētā satura pareizumu un patieso statusu.

Vietnes apmeklētāji piekrīt, ka Danfoss ir atbrīvoti no jebkādas atbildības par Vietnes saturu, Vietnes programmatūru vai jebkādu tās pielietojumu.

Intelektuālais īpašums
Teksts, dizains, zīmējumi datu bāzes un citi šīs Vietnes elementi, kā arī pati Vietne, ir aizsargāti ar autortiesībām un datu bāzes izstrādātāja tiesībām. Daži no šajā Vietnē izvietotajiem vārdiem, zīmēm un logotipiem ir aizsargātas preču zīmes vai preču nosaukumi.

Nekas, kas izvietots šajā vietnē, nedrīkst tikt interpretēts kā licence vai atļauja izmantot jebkuru Vietnē izvietoto preču zīmi bez rakstiskas Danfoss vai Vietnē izvietotās preču zīmes īpašnieku – trešās puses – atļaujas.

Jebkāda visas Vietnes aizsargāto elementu vai to daļu kopēšana, pielāgošana, tulkošana, pārkārtošana labošana vai cita veida izmantošana jebkādā formā un ar jebkādiem līdzekļiem ir stingri aizliegta.

Datu aizsardzība
Danfoss ievāc un apstrādā informāciju par šīs Vietnes lietotāju paradumiem statistikas un mārketinga nolūkos. Lietotājam ir tiesības bez maksas iebilst pret viņa datu apstrādi mārketinga nolūkos, un viņam ir tiesības piekļūt šādiem personas datiem un tos labot. Lai saņemtu vairāk informācijas par Danfoss ievāktajiem datiem un veiktajiem pasākumiem lietotāju datu aizsardzības nodrošināšanai, lūdzu, skatiet Danfoss Privātuma politiku.

Atbildība
Šīs Vietnes lietošana un pārlūkošana ir jūsu pašu atbildība. Danfoss negarantē, ka šai Vietnei izmantotā programmatūra, informācija, tiešsaistes pieteikumi vai citi Vietnes nodrošinātie līdzekļi ir bez kļūmēm vai ka to lietošanā neradīsies darbības pārtraukumi. Danfoss skaidri atrunā jebkādas garantijas, kas saistāmas ar augstākminētajiem jautājumiem, tostarp, bez ierobežojumiem, attiecībā uz precizitāti, stāvokli, pārdodamību un derīgumu noteiktajam nolūkam.

Neraugoties uz jebko pretēju šajā Vietnē, Danfoss nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par jebkādiem peļņas, ienākumu zaudējumiem, tiešu, netiešu, nejaušu, izrietošu vai līdzvērtīgu kaitējumu, kas radies no vai saistībā ar šo Vietni vai jebkādu šajā Vietnē piedāvāto pakalpojumu lietošanu.

ATRUNA
ŠAJĀ VIETNĒ IZVIETOTIE MATERIĀLI UN SATURS TIEK NODROŠINĀTI "TĀDI, KĀDI TIE IR", BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, TOSTARP GARANTIJAS PAR PĀRDODAMĪBU, INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU VAI DERĪGUMU JEBKĀDAM NOTEIKTAM MĒRĶIM. DANFOSS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM (TOSTARP UN BEZ IERBEŽOJUMIEM PAR PEĻŅAS ZUDUMIEM, BIZNESA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMIEM, INFORMĀCIJAS ZUDUMIEM), KAS RADUŠIES NO MATERIĀLU LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS TOS LIETOT PAT, JA DANFOSS IR BRĪDINĀJUŠI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.
Tā kā dažās jurisdikcijās ir aizliegts izslēgt vai ierobežot atbildību par izrietošu vai nejaušu kaitējumu, augstākminētais ierobežojums var uz jums neattiekties. Turklāt Danfoss negarantē trešo pušu materiālos ietverto saišu vai citu elementu informācijas precizitāti vai pabeigtību.

Produktu pasūtījumi
Lai arī Danfoss darīs visu iespējamo, lai īstenotu visus pasūtījumus, Danfoss nevar garantēt jebkāda šajā Vietnē izvietotā konkrētā produkta pieejamību. Danfoss patur tiesības pārtraukt jebkāda šajā Vietnē izvietotā produkta tirdzniecību jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

Atjauninājumi
Danfoss patur vienpusējas tiesības jebkurā laikā atjaunināt, labot un mainīt savus Noteikumus un Privātuma politiku. Visi šādi atjauninājumi, labojumi un izmaiņas ir saistošas visiem Danfoss vietnes lietotājiem un pārlūkiem un tiks izziņotas šeit.

Programmatūras licences
Jums nav nekādu tiesību uz nepatentētu programmatūru un saistītiem dokumentiem, vai ar tiem saistītiem uzlabojumiem vai izmaiņām, kuras var tikt jums nodrošinātas, lai piekļūtu noteiktām Vietnes vietām. Jūs nedrīkstat izsniegt apakšlicences, piešķirt vai pārvirzīt jebkādas Danfoss licences. Jebkāds šādu apakšlicenču vai licenšu izsniegšanas vai pārvirzīšanas mēģinājums ir spēkā neesošs. Pārējos gadījumos jūs nedrīkstat kopēt, izplatīt, mainīt, pārkonstruēt vai radīt atvasinājumus no šādas programmatūras.

Tiesību akti un foruma noteikumi
Šī Vietne ir balstīta serverī, kas atrodas Nordborgā, Dānijā. Jūs piekrītat, ka šos Noteikumus un to, kā izmantojat šo Vietni, pārvalda Dānijas likumi.

Ar šo jūs piekrītat ekskluzīvai tiesu jurisdikcijai un iestādēm, tribunāliem, aģentūrām un citām strīdu risināšanas organizācijām Dānijā visos strīdos, (a) kas izriet no, ir saistīti ar vai attiecas uz šo Vietni un/vai šiem Noteikumiem, (b) kuros šī Vietne un/vai šie Noteikumi ir apskatāmais jautājums vai materiāls fakts vai (c) kuros šī Vietne un/vai šie Noteikumi ir ietverti dokumentā, kas iesniegts tiesai, tribunālam, aģentūrai vai citai strīdus risinošai iestādei. Danfoss tiecas ievērot visas zināmās likumiskās prasības, kas attiecas uz šīs Vietnes izveidi un uzturēšanu, taču nepārstāv to, ka šajā Vietnē izvietotie materiāli ir piemēroti vai pieejami lietošanai kādā konkrētā jurisdikcijā. Jūs atbildat par atbilstošo likumu ievērošanu. Jebkādi šī noteikuma vai jebkādu šo Noteikumu pārkāpumi ir jūsu pašu atbildība un, ja kāda no šo Noteikumu daļām nav derīga vai nav spēkā noteikta likuma ietvaros, nederīgais vai spēkā neesošais noteikums tiks uzskatīts par tādu, kuru aizstāj derīgs, spēkā esošs noteikums, kas vistucāk atbilst sākotnējā noteikuma nolūkam un šo Noteikumu pārējā daļa pārvaldīs tā lietojumu.

Offer received from an installer: